Skip новини за сайта

Новини за сайта

Picture of Татяна  Дронзина
ОБРАЗОВАТЕЛНА ОФЕРТА 2012-2013
by Татяна Дронзина - Wednesday, 3 October 2012, 08:26 AM
 


Скъпи приятели,
Имаме удоволствието да предложим на вашето внимание курсовете от Образователна оферта 2012-2013. Тя се състои от три раздела: оферта за училища, оферта за детски градини, оферта за международни модули.

Към нея постоянно добавяме нови курсове, които разработваме по ваше искане. Ще ги намерите в края на списъка. За да улесним вашия избор и работа, започнахме процес на въвеждане на програмите на курсовете така, че само с едно кликване на мишката на достигате до тях.

Ако не можете да откриете курс, който да ви заинтересува, моля, свържете се с нас. По ваше желание преподавателският екип на фондацията ще разработи такова учебно съдържание, което да отговаря на вашите високи образователни потребности и изисквания.

Общи условия на офертата
Нашите преподавателиЗА УЧИТЕЛИ ОТ НАЧАЛНАТА, ОСНОВНАТА И СРЕДНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН

1 Алтернативни педагогически модели
2 Връзки с обществеността за набиране на деца и ученици
3 Градска безопасност
4 Гражданско образование
5 Граматиката на съвременния български книжовен език – между лингвистичната теория и учебникарската практика (с оглед на учебниците 5-8 клас)
6 Девиантно поведение
7 Делегирани бюджети
8 Диагностика на взаимоотношенията в училищния клас
9 Европейски практики в образованието
10 Европейски практики на оценяване на качеството на образователната услуга
11 Езикови проблеми и педагогически прочит
12 Етикет и протокол
13 Ефективно работещи екипи в образователна среда
14 Ефективно управление на класната стая
15 Изграждане на позитивна класна стая
16 Интерактивни методи
17 Интерактивни методи (начална образователна степен). Адаптиран на основата на курс №16
18 Интерактивни методи (основна образователна степен). Адаптиран на основата на курс №16
19 Интерактивни методи (гимназиална степен). Адаптиран на основата на курс №16
20 Интерактивни методи в детската градина. Адаптиран на основата на курс №16
21 Интерактивни методи в преподаването на изобразително изкуство
22 Интерактивни методи в преподаването на религия
23 Интеркултурна компетентност в образованието
24 Комуникативни умения
25 Комуникативна компетентност на учителя в условията на динамично развиваща се среда
26 Конфликти, агресия и тормоз в училище
27 Лидерство и управление на промяната
28 Мениджмънт на образованието
29 Мениджмънт на спорта според изискванията на ЕС
30 Методи на оценяване
31 Микросоциология на училищния клас
32 Мултикултурализъм, културно многообразие и диалог между културите в образованието
33 Мултимедийни презентации за целите на учебния процес
34 Насърчаване на критическото мислене на учениците
35 Обществени науки, гражданско образование, религия, философски визии и проекции
36 Оптимизация на управлението на училището: делегиране на права и вземане на решения при дефицит на време
37 Организационна комуникация и образователен мениджмънт
38 Отношения между родители и учители: проблеми, европейски тенденции, добри практики
39 Поведение на учителя в ситуации на насилие и агресия срещу детето
40 Поведение и действие при бедствия, аварии, катастрофи и насилствени актове
41 Повишаване на мотивацията за учене
42 Подбор и оценка на кадри в образованието
43 Подготовка и организация на събития в училището – тържества, конференции, семинари, обсъждания
44 Подготовка и управление на проекти
45 Подобряване на индивидуалния стил на учене
46 Подобряване на общуването в образователна среда
47 Посредничество в училище
48 Позитивно общуване и ефективно взаимодействие между учители, родители и учители (практически аспекти) І и ІІ част
49 Права на детето
50 Превенция на агресията в детската градина
51 Превенция на агресията в училище
52 Превенция на агресията
53 Превенция на зависимости
54 Превенция на отпадането на учениците от училище – начален курс
55 Превенция на отпадането на учениците от училище – среден курс
56 Професионално ориентиране и кариерно консултиране в системата на средното образование
57 Професионално образование и обучение, професионална квалификация
58 Публични политики за младежта в сферата на образованието и професионалната реализация
59 Работа с деца в риск
60 Работа с деца със затруднения в ученето
61 Работа с деца със СОП
62 Работа с жертви на престъпления
63 Работа в мултикултурна и мултиетническа среда
64 Разрешаване на конфликти
65 Репродуктивно здраве
66 Справяне със стреса в образователна среда
67 Справяне със стреса в училище
68 Съгласуване на индивидуалните стилове в обучението
69 Създаване на мотивация за учене
70 Създаване на умения и мотивация за прилагане на новите информационни и комуникационни технологии в образованието
71 Създаване на позитивни нагласи у родителите от етническите групи към училищната среда
72 Тестът н обучението и оценяването по български език
73 Тестово оценяване на обучаеми с компютър по дисциплини от учебния план
74 Техники за творческо преподаване и творческо учене
75 Убеждаваща комуникация и позитивно мислене
76 Управление на класа
77 Управление на комуникацията в училище
78 Управление на училищата в условията на децентрализация: делегирани бюджети, институционално взаимодействие и публична комуникация
79 Училище на бъдещето (уеб базирана информация, виртуални дневници, дистанционно обучение, електронни училищни вестници, блогове, форуми)
80 Формиране и работа в екипи
81 Текуща квалификация

84. Новите курсове, които разработихме поради интерес от страна на учителите са:

 • мениджмънт на етническото разнообразие
 • Презентационни програми за нуждите на предучилищното образование и възпитаниe
 • младежки субкултури
 • Инспекторатите в страните от ЕС
 • Училището в мегаполиса
 • Изготвяне на индивидуални характеристики на учениците
 • Мениджмънт на дейностите в класната стая
 • Учителските тестове като форма на оценяване
 • Техники за работа на учители-методисти в училище и РИО
 • Свободни (безплатни) интернет базирани ресурси за образованието

СПЕЦИАЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОФЕРТА 2010-2011

ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

1. Алтернативни педагогически модели и философии за детски градини

2. Взаимодействие между родители, учители и деца в детската градина

3. Гражданско образование в детската градина - разработен на основата на Курс 4 и адаптиран към нуждите на детските градини

4. Диагностика на детското развитие - тестове и проективни методи

5. Етикет и протокол - разработен на основата на курс 12 и адаптиран за нуждите на детските градини

6. Иновативна детска градина, подкрепящи родители

7. Интерактивни методи в детската градина

8. Конфликтни ситуации и групова динамика в детската градина .

9. Култура на мира и ненасилствено разрешаване на конфликти в детската градина

10. Медийна педагогика - взаимодействие на детето с медиите

11. Мениджмънт на етническото разнообразие в детската градина

12. Педагогическо взаимодействие и творчество

13. Подготовка и организация на събития в детската градина

14. Подготовка и управление на проекти

15. Подходи към социализация на децата в информационното общество

16. Позитивно общуване и ефективно взаимодействие в детската градина

17. Приложение на ИКТ в гражданското образование за детските градини

18. Работа с деца със СОП в детската градина

19. Религии и мултиклтурализъм в детски градини

20.
Умения за работа в интеркулутрна среда в детската градина

21. Учителят творец в детската градина

22. Формиране и работа в екипи

23. Хиперактивност и други поведенчески проблеми при децата - превенция и корекция.


МЕЖДУНАРОДНИ МОДУЛИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

1.Модул ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ НА КАДРИ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО (съвместно с Автономния университет в Мадрид)

2. Образователна програма УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СЪЖИТЕЛСТВО В УЧИЛИЩЕ (съвместно с Университета в Гранада)

3. Модул ЕТИКЕТ И ПРОТОКОЛ (съвместно с Висшия център за обучение на възрастни Алматеа, Гранада, Испания)


За повече информация, моля, следете този сайт или използвайте по всяко време следните контакти:

Мобилен телефон 0887620326, 0899801834
Електронна поща: europartners2007.distant@gmail.com
Благодарим ви за интереса и ви пожелаваме приятно и успешно учене!

 

Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events
Skip LoginSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None
Skip Main menu