Sub-categories
Градска безопасност, бедствия и аварии
Гражданско образование
Деца със СОП и деца от рискови групи
Европейски практики
Етикет, протокол и връзки с обществеността в образованието
Здравно образование
ИКТ в образованието
Интерактивни методи
Компетенции за работа в мултикултурна среда
Комуникативни компетенции
Оценяване, приложение на тестовете в оценяването
Превенция на отпадането от училище и работа с отпаднали от училище деца
Проблеми на преподаването на българския език
Проекти
Професионално образование и обучение, професионална квалификация, професионално консултиране и ориентиране
Публични политики в образованието, права на детето, алтернативни педагогически модели
Работа с родители
Социология и управление на класа и класната стая
Справяне със стреса, насилието и агресията в училище. Девиантно поведение. Разрешаване на конфликти
Стилове и мотивация за учене
Текуща квалификация
Училищен мениджмънт, лидерство и управление на промяната, изграждане на ефективни екипи
Извънкласни дейности
ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ