• Курсът е предназначен за учители в системата на средното образование. Темите ще бъдат разработени в три отделни части, които са предмет на отделни курсове.
    Целта е в трите части на курса да бъдат намерени отговори на важни въпроси за практиката, свързани с интегрирането на деца и ученици със СОП.
    Първа част на курса акцентира върху изготвянето на индивидуалната учебна програма.
    Втората част е посветена на спецификата на нарушенията на децата и учениците със СОП и разнообразието от подходи при тяхното интегриране в мосовия клас или група.
    Трета част е насочена към създаване на конкретни методически решения за нуждите на учебния час, в който участва и дете със СОП.
    Self enrolment