Courses 
Техники за работа с учители методициSelf enrolmentInformation
Мениджмент на дейностите в класната стаяSelf enrolment
Изграждане на ефективни екипи (Йордан Дойков)Self enrolment
Управление на училищата в условията на децентрализация: делегирани бюджети, институционално взаимодействие и публична комуникацияSelf enrolment
Ефективно работещи екипи в образователна среда Self enrolment
Мениджмънт на спорта според изискванията на ЕС Self enrolment
Лидерство и управление на промяната Self enrolment
Мениджмънт на образованието Self enrolment
Оптимизация на управлението на училището: делегиране на права и вземане на решения при дефицит на време Self enrolment
Подбор и оценка на кадри в образованието Self enrolment
Организационна комуникация и образователен мениджмънт Self enrolment