Техники за работа с учители методици
(ТРУМ)

Основно целевата група се определя като педагози методици. Широката палитра от дейности, които се извършва от различните методици в системата, изисква при определяне на целевата група да се прецизира профила, съответно на дейността им по длъжностна и квалификационна характеристика. Във връзка с това предлаганото обучение има намерението да комуникира в следните диапазони на дейност на педагозите методици:

главни учители, разработващи педагогическа стратегия като част от политиката на училището;
старши учители, разраотващи методически модули за реализиране на педагогическата стратегия на екипа на методическите обединеня;
експерти, разработваще критериите за оценка и контрол на изпълнението на образователните цели в частната педагогическа стратегия на училището.