Педагогика 1314
(П1314)

Педагогика (гр.'????', paіda — бала, гр.'???', gogos — жетектеуші) — жеке адамды т?рбиелеп, ?алыптастыру ?шін белгілі ма?сат?а ба?ыттал?ан ж?йелі т?рбие мен білім беру туралы ?ылым; т?рбиені, білім беруді ж?не о?ытуды зерттейтін теориялы? ж?не практикалы? ?ылымдарды? жиыны. Педагогикалы? институттарда профильді ба?дарламалар бойынша о?ылатын о?у курсы да педагогика деп аталады. ?азіргі кездегі педагогика о?у-т?рбие ж?мысыны? м?селелерін ?амтиды.Ертедегі Грекия е?бекке, ?ол ж?не со?ыс ?неріне ?йретуші ??лдарды педагог деп ата?ан.